Irkoy Meešennoo Tiiraa (cawyan)

Téléchargements: 

Bibiloo manʼti kala Irkoy Meešennoo. A zamnandi zamna hinka : ijinaa ti « Amaana Žeenaa », ihinkantoo ti « Amaana Taagaa ».

Amaana Žeenaa ra, ašariyaa no Irkoy nʼa noo Izirayel izey se. A na takaa cebe i se kaŋ nda i ga hima ka dira nga fondaa ra. A nʼi noo mo allaahidu kaŋ nga ga hallasikaw noo kaŋ ga aduɲɲa borey kul hallasi ngi zunubey ra. Tiiraa woo, citaabu waranza cindi yagga (39) bara a ra. Affooyaŋ berandi Soŋay šenni ra, goyoo goo ma koy nda jine.

Amaana Taagaa Tiiraa si šelaŋ ir se kala amaanaa kaŋ Irkoy nʼa tee gandawey kul bande. Irkoy ga bayrandi a ra kaŋ boro kul kaŋ naanay Isa Almasihu sanda nga Koyoo nda nga Hallasikaa, nga ga boraa hallasi. Tiiraa woo, citaabu waranka cindi iyye (27) bara a ra.

Taka boobo ga bara kaŋ nda war ga hin ka Bibiloo caw soŋay šenni ra :

1. Internetoo ga.

2. Ka Porogaram Songoy Bibiloo​ zumandi kaŋ hantumandi ganda.

3. Ka Bible en Songoy de Gao zumandi sanda appli Android Google Play Store ga. Woo ra, war ga hin ka Amaana Žeenaa citaabuyaŋ nda Amaana Taagaa kul caw, war ga hin ka haŋajer mo Amaana Taagaa kul se.

Android app on Google Play

4. Nongey kaŋ ra citaabey dayandi.

5. Ka citaabey maaɲey kaŋ hantumandi ganda naku k'i feeri.

Nouveau Testament 400x300.jpg