songoy.com

Filim : Ay zaari kokorantaa

Filim ne kaŋ ga šelaŋ goy futu teekaw foo ga kaŋ kanjandi Isa Almasihu bande. A ga gunandi internetoo ga .