songoy.com

Irkoy Meešennoo Tiiraa (haŋajeryan)

Bibiloo manʼti kala Irkoy Meešennoo. A zamnandi zamna hinka : ijinaa ti « Amaana Žeenaa », ihinkantoo ti « Amaana Taagaa ».

Amaana Žeenaa ra, ašariyaa no Irkoy nʼa noo Izirayel izey se. A na takaa cebe i se kaŋ nda i ga hima ka dira nga fondaa ra. A nʼi noo mo allaahidu kaŋ nga ga hallasikaw noo kaŋ ga aduɲɲa borey kul hallasi ngi zunubey ra. Tiiraa woo, citaabu waranza cindi yagga (39) bara a ra.

Citaaboo maaɲoo naku, de n'ga haŋajer Amaana Žeenaa citaabu jinaa kaŋ ti Sintinoo citaaboo (Tawrat citaabu jinaa).

Amaana Taagaa Tiiraa si šelaŋ ir se kala amaanaa kaŋ Irkoy nʼa tee gandawey kul bande. Irkoy ga bayrandi a ra kaŋ boro kul kaŋ naanay Isa Almasihu sanda nga Koyoo nda nga Hallasikaa, nga ga boraa hallasi. Tiiraa woo, citaabu waranka cindi iyye (27) bara a ra.

Taka hinka ga bara kaŋ nda war ga hin ka haŋajer Amaana Taagaa kul se soŋay šenni ra :

1. Ka Bible en Songoy de Gao zumandi sanda appli Android Google Play Store ga.

Android app on Google Play

2. Ka citaabey maaɲey kaŋ hantumandi ganda naku k'i feeri.

Matiyu Efez borey batagaa Eberewey batagaa
Marku Filipi borey batagaa Žak batagaa
Luka Kolos borey batagaa Piyer bataga 1na
Yehiya Tesalonik borey bataga 1na Piyer bataga 2to
Teegoyey Tesalonik borey bataga 2to Yehiya bataga 1na
Rom borey batagaa Timote bataga 1na Yehiya bataga 2to
Korent borey bataga 1na Timote bataga 2to Yehiya bataga 3to
Korent borey bataga 2to Tit batagaa Žud batagaa
Galati borey batagaa Filemon batagaa Bangandiroo